top of page

Samisk kulturforståelse
- et  viktig, grunnleggende og langsidig prosjekt

387518283_2625544327594149_8760234043394401470_n.jpg

KLIKK INNE PÅ BILDET FOR STOR VISNING!
Her presentasjonen vi i prosjektgruppen brukte som underlag for møtet og samtalen på Stortinget med A.K. Linnestad (H) Det ble et godt møte med "fortsettelse" - noe vi ser frem til å jobbe videre med på ulike måter. Linnestad viste seg å være godt oppdatert, genuint engasjert og interessert i temaet vi introduserte.

En fornøyd prosjektgruppe for "samisk kulturforståelse" etter besøket på Stortinget 27.09.23.
Vi var inviterte av talspersonen for urfolk i Kommunal-komiteen, høyres, Anne Kristine Linnestad (midten)
Se bilde-presentasjonen, hvem vi er - og om prosjektet!

PROSJEKT  "SAMISK KULTURFORSTÅELSE"  INNLEDNING
Vi i Boahji forsto ganske snart etter at vi hadde etablert AS'et nødvendighet
en av også å arbeide mer grunnleggende med språkforståelse og  den samiske ikke verbale kommunikasjonen - altså være en bidragsyter via Boahjis kompetanse for å bevisstgjøre og "å forstå samisk kultur og kommunikasjonsform" på et basisnivå.  Det å fremme kunnskap om samefolkets tenkning, livsanskuelse, naturnærhet samt styrken i historie -og trosforestillinger er helt essensielt for god kommunikasjon og relasjonsbygging.  Alt dette  "går igjen" - og er naturlig nedfelt i samiske artister og kulturbæreres musikk, sang, joik, kunst, tekster, som erfaringer fra den kulturelle arven og egne levde liv. Men likevel er det heller få av samisk avstamning som er bevisste dette - og på hvilken styrke denne iboende og grunnleggende livskraften utgjør.  Dette er ikke minst viktig også overfor det "etinske norske", kulturinstanser, forvaltningen og politikere å lære om/ bli bevisste på. Defor ønsker vi i Boahji å jobbe med dette som er grunnmuren både for våre artister - samt  implementere prinsippene om "samisk kulturforståelse" i hele vårt arbeide, både med det samiske -og etinske norske, herunder myndigheter og utdanningsinstitusjoener ved å initiere til kurs/seminar/utdanning i "kultursensitiv tilnærming i samisk - norsks relasjonskontekster."
 

BEVISSTGJØRING
I fornorskningen av det Samiske folket var overgrepet mot språket det mest synlige. Den offisielle norske politikken fra 1850 var den at samene skulle koloniseres inn i det norske samfunnet.
Selv om fornorskningen bidro til at mange Samer mistet språket sitt, inkl. flere av gründerne for Boahji as, så bestod den indre livsverden i fortolkning til kontekster i naturen. Samisk kultur er inkarnert i hverdagslivets håndteringer; forståelser av selve livet, naturen i kommunikasjon med mennesket, det spirituelle forståelsen, styrken i tradisjoner, familierelasjon og i historiefortellinger - dette blir IKKE borte!  Dette er "Den skjulte Livskraften" i det Samiske-folket forankret i holdninger og kommunikasjonsform som Boahji vil bevisstgjøre og hvordan den framkommer i kulturen og kommunikasjonsformer.

 

Boahji vil bevisstgjøre hele det samiske/samiskrelaterte folket – og det etniske norske, som skal stå i relasjon til det samiske – som all offentlig forvaltningen og selvsagt - skoleverket på alle nivå.
Det vil si, alle de som er «satt til» å føre det lovpålagte ut i livet, helt fra barnehage og til Universitet - at « - samer skal møtes med kulturforståelse og sensitivitet» Det er en kjensgjerning, at her er det et enormt behov for kompetanse, hvis en dypere/riktig/mer reell kulturforståelse skal settes ut i livet.

 

KURS/FAGSEMINARER og SKOLEVERK
Boahji målsetting er å medvirke til å implementere dette vi ser som grunnlaget for den egentlige kulturforståelsen videre ut i skoleverket.
Til dette har vi i Boahji et samarbeid med universitetslektor Tone Dinesen som lærer og forsker ved Norges Arktisk universitet (UiT). Tone Dinesen har vært i et stipendiatforløp, som hun nå holder på å fullføre, der hun forsker på frafall fra videregående skole og helse blant samiske ungdommer. I tillegg har hun vært med på å utforme et studietilbud «Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perspektiv – PED-6112» (10 studiepoeng) ved UiT, som har vært avviklet i to semester.
En annen viktig ressursperson som er engansjert til dette viktige arbeidet er Wenche Wehus, rådgiver/konsulent og forretningsutvikler for Boahji as - pga. sin lange erfaring fra både kommunal -og deprtemental forvaltning, fra egne bedrifter og sin generelle bedriftskompetanse/utdanning. Og viktigst, Wehus har et stort engasjement i viktigheten av "saken".

STYRKING AV URFOLKS IBOENDE RESSURSER ER Å SKAPE TILLIT:
Sannhet og forsoning handler om tillit - og Boahji vil fremheve de ressurser som er forankret i den Samiske kulturen, tenkemåte og kommunikasjonsform, for å oppnå dette. Den samiske kulturen er mye mer enn bare bærer av en «lidelseshistorie». Derfor er det avgjørende viktig å hente ut og å styrke samefolket med den positive ressursen de har, motstandskraften i tenkning, i historiefortellinger, familiebånd og dermed håndteringen av sine liv.

 

Boajhi vurderer det som essensielt også å stimulere til møtesteder for kultur og utveksling, kurs og kunnskapsformidling, herunder spesielt det vårt management og produksjonsselskap er basert på - og ER til for, nemlig samiske artioster og kulturbærere samt alle ders/ våre samarbeidspartnere for "den gode sak" - og for å lykkes både som artister og selskap.

SPRÅK- KULTUR og RETTIGHETER
Språket og kultur er tett forbudet i hverdagsaktiviteter og den samiske befolkningen har rett til deres språk og deres måte å leve jfr. Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (The Act of Sami, 2008) og i ILO konvensjonen nr. 169 om urfolks rettigheter (ILO‑konvensjon, 1990). De senere årene har kulturen til samer fått økt betydning i arbeidet med kulturell og språklig minoritet, og kunngjøres som særlig aktuelt i dokumenter og offentlige pålegg, og i forskriften for helse- og sosialfagutdanninger.

 I Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger (2017) blir det framhevet at utdanningen skal sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet, deriblant samers status som urfolk og deres rettigheter til språklige og kulturelt tilrettelagte tjenester. Behovet for kunnskapsutvikling for å imøtekomme det samiske folket styrkes ytterligere i Meld. St.16 (2021–2022) Samisk språk, kultur og samfunnsliv der det påpekes at det er en mangel på fagfolk med Samisk kulturkompetanse.

BLE DU ENGASJERT AV/INTERESSERT I DETTE DU LESTE HER, ENTEN SOM ARTIST, FAGPERSON, LÆRER, POLITIKER, PRIVAT?
TA KONTAKT FOR KOMMENTAR/INNSPILL/ ELLER ANNET BIDRAG - PÅ VÅRT KONTAKT-SKJEMA!

Med hilsen prosjektgruppen
Anita Løkvoll/
Prosjektansvarlig
Tone Dinesen/ Faglig ansvarlig
Wenche Wehus/ Prosjektleder
Gro Elisabet Sille/ kunstnerisk-leder

Ta kontakt - SKF

bottom of page